Exàmens

Proves selectives i exàmens

El servei ofert per ODEC per a exàmens i proves selectives, compren des de la impressió i distribució del material d’examen, fins l’emissió dels llistats finals, passant per la lectura òptica i correcció de les proves o el barem de mèrits. Es basa en 3 aspectes fonamentals:

 • Digitalització dels exàmens amb escàner KODAK d’altes prestacions. La nostra solució utilitza com a punt de partida, les imatges òptiques dels fulls de resposta.
 • Sistema informàtic propi, basat en un motor de reconeixement d’alta fiabilitat, desenvolupat ad-hoc per la correcció de preguntes test.
 • L’experiència i saber fer d’ODEC, tal i com l’avalen els més de 50 anys d’experiència en aquest tipus de servei.

Descripció del servei

Quaderns de preguntes

Oferim gran varietat de models de quaderns de resposta, tots ells complint:

 • Impressió làser, cosit amb grapa i enfundat en plàstic.
 • Impressió làser, cosit amb grapa i tancament per solapa (no genera residus a l’aula).
 • Impressió offset amb col•lectora mecànica i tancament per trepat.
 • Monocrom i color.

Full de reposta

En el disseny del full de resposta, ens adaptem a les necessitats del client. La nostra avançada tecnologia de lectura òptica ens permet processar amb total fiabilitat qualsevol tipus de full de resposta.

Disposem del nostre propi disseny de resposta que s’adapta a les necessitats de cada examen, amb capacitat superior a 250 preguntes.

Serveis de logística

Custòdia, distribució i recollida del material d’examen. Disposem de magatzems de seguretat per a custodiar el material, fins el dia de la prova. Per a distribució i recollida dels materials, comptem amb la col•laboració d’empreses especialitzades en el transport de seguretat.

Digitalització dels fulls de resposta

Tots els fulls de resposta són digitalitzats amb escàners Kodak d’alt rendiment, el que assegura la més alta qualitat en les imatges documentals. La digitalització dual (B/N i Color) permet realitzar una doble lectura òptica dels fulls.

Lectura òptica dels fulls de resposta

El motor de lectura òptica, és realment el cor de tot el sistema. És fruit de varis anys de treball d’un equip mixt format pels tècnics d’ODEC i d’ITI (Universitat Politècnica de València). En línies generals, podem parlar de 3 motors de reconeixement que es controlen i corregeixen entre si oferint com a resultat una lectura totalment fidel dels fulls de resposta.

"El que l’aspirant ha contestat és el que el sistema ha llegit"

Digitalització de les capçaleres

Amb dades personals (correcció anònima). La capçalera conté les dades d’identificació de l’aspirant. Aquesta capçalera és separada del cos del full d’examen i fins que no s’efectue la seva lectura no és possible conèixer la identitat dels fulls de resposta. Amb aquest sistema es garanteix la seguretat i objectivitat de tot el procés.

"Els aspirants tenen plena garantia de que la seva prova serà tractada amb absoluta objectivitat, sense interferències. Igualtat d’oportunitats per tots els aspirants."

Correcció dels exàmens i obtenció de puntuacions

El procés de correcció i obtenció de puntuacions es realitza després d’haver realitzat la digitalització i la lectura òptica dels exàmens. En aquest procés ens adaptem a les necessitats del client, implementant el procediment de treball que sigui necessari:

 • Anul•lació de preguntes i substitució de reserves
 • Punts de tall
 • Llistat cec
 • Estadística d’aprovats, prèvia a l’emissió de llistats

Llistats i estadístiques

Per finalitzar el procés, un extens conjunt de llistats i estadístiques. Les llistes s’elaboraran atenent a ocupacions, àmbits, sistemes d’accés, criteris d’ordenació o qualsevol altre requisit particular de cada cas:

 • Llistes en escenari anònim de les puntuacions obtingudes, així com de les respostes a cada pregunta i la valoració en la correcció de cada una de les respostes.
 • Llistes de freqüències d’ítems de resposta per cada pregunta que permetin analitzar les respostes de cada una de les preguntes en particular.
 • Llistes amb freqüències relatives i absolutes de les puntuacions totals obtingudes.
 • Taules de transformacions escalars de notes.
 • Llistes nominals de notes.
 • Llistes nominals d’aprovats.

Altres serveis opcionals

 • Allotjament i aplicació web de consulta de l’examen de cada aspirant.
 • Examen en dispositiu tàctil (Smartphone, Tablet, etc).
 • Correcció web de preguntes obertes (dictats, redacció, problemes, etc.).
 • Correcció d’exàmens mecanografia.

¿Saps fins on vols arribar?

Serveis globals per a traure el màxim rendiment a la teva empresa o mercat